Zasady i wytyczne dot. wydruków

Informacje dotyczące wydruków nisko i wielkonakładowych oraz wytyczne dot. przygotowania materiałów do druku,

Ogólne warunki współpracy

Niezależnie od realizowanego zlecenia z zakresu druku ustala się następujące zasady współpracy obowiązuje wszystkich klientów:

1. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zlecenia tj:

2. W przypadku dostarczeniu plików graficznej niezgodnych z wymaganiami Level 5 ma prawo do odmowy realizacji zlecenia lub naliczenia dodatkowych opłat tytułem przygotowaniu projektu do druku. W przypadku otrzymaniu plików o rozdzielczości niższej od rekomendowanej przez Level 5, wydruk jest możliwy tylko na podstawie wyraźnego życzenia klienta. W takiej sytuacji klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji projektu graficznego.

3. Klient jest w pełni odpowiedzialny za dostarczone przez niego pliki i potwierdza, że posiada prawo do ich wykorzystywania. Za naruszenie praw osób trzecich, wynikające z treści zawartych w nadesłanych plikach lub samym przedmiocie zlecenia odpowiada Klient. Zobowiązuje się on tym samym wyłączyć Level 5 od wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz od odpowiedzialności za treść zawartą w projektach graficznych i ich drukach.

4. Level 5 nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wykorzystanie powierzonych mu przez Klienta materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się wyłączyć Level 5 ze spraw o odszkodowanie.

5. Realizacja zlecenia przebiega w oparciu o specyfikacje i materiały dostarczone przez Klienta. Nie oceniamy prawidłowości i celowości dostarczonych materiałów oraz wytycznych dot. projektowania. Level 5 nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projektach nadesłanych przez klienta - w tym błędy literowe, wymiarowe, czy kolorystyczne.

6. Po przesłaniu projektu do druku Klient nie ma możliwości zmiany projektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie błędy przeoczone przez klienta. Wszelkie zmiany naniesione na życzenie Klienta zostaną obciążone dodatkowymi kosztami.

9. Wszystkie zmiany w zleceniu należy przekazywać w formie mailowej lub innej formie pisemnej. W przypadku przekazania zmian telefonicznie - należy potwierdzić je mailowo pod rygorem nieważności.

10. Level 5 nie odpowiada za ew. rozbieżności kolorystyczne projektu graficznego wynikających z indywidualnych ustawień monitora. Jeśli klient nie wyraził chęci wykonania wydruku próbnego, Level 5 nie odpowiada za rozbieżność kolorów między wersją cyfrową, a drukowaną (również wewnątrz drukowanej partii).

Specyfikacje przygotowania materiałów do druku

Wytyczne dotyczące przygotowania materiałów do druku przez LEVEL 5 Dostarczając projekt, klient oświadcza, że posiada stosowne prawa autorskie na wszelkie materiały, projekty i pliki, niezbędne do realizacji zamówienia. Zamawiający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych kosztów, strat wynikających z naruszenia praw autorskich osób trzecich, firm i instytucji.

Specyfikacje przygotowania materiałów do druku

Preferowane formaty i rozdzielczość plików

Informacje dotyczące nazewnictwa oraz formatów i ustawień plików graficznych wymaganych przez Level 5.

Nazewnictwo

  1. Nazwy plików nie mogą zawierać tzw. polskich znaków (ą, ę, ć, ź itp.) oraz innych zagranicznych znaków diakrytycznych (np. ä, ö).
  2. Nazwy plików nie mogą zawierać znaków specjalnych takich jak przecinki, cudzysłów itp.)
  3. Jedynymi dopuszczalnymi znakami specjalnymi są:
    • myślinki: -
    • podkreślenia dolne: _
  4. Nazwy plików powinny być zrozumiałym ciągiem liter, najlepiej nie przekraczającym 10 znaków. Nie może to być ciąg znaków (np. 123456, aaaaaa, abcde).
  5. Nazwy plików nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Preferowane formaty plików

Level 5 przyjmuje materiały do druku we wskazanych poniżej formatach. W przypadku otrzymania plików w formacie innym niż wskazany Level 5 może odmówić realizacji zlecenia. W przypadku wyraźnego życzenia klienta, Level 5 może dokonać konwersji pliku na właściwy format za dodatkową opłatą lub wydrukowania pliku w stanie "jak jest" bez udzielania jakichkolwiek gwarancji tym samym pozbawiając klienta prawa do jakiejkolwiek reklamacji produktu zgodnie z przepisami dot. produktów nieprefabrykowanych.

Plik TIFF

Plik PDF

Pliki CDR, PSD, AI itp.

W przypadku posiadania plików źrodłowych wykonanych w oprogramowaniu firmy Corel lub Adobe, prosimy o eksportowanie pracy do PDF lub TIFF zgodnie z wytycznymi powyżej.

Rozdzielczość plików (DPI)

W zależności od wielkości pracy rozdzielczość podaną w [DPI] przedstawia poniższa tabela:

[dpi]

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

1m

200

150

120

100

90

89

89

70

70

60

2m

150

100

90

72

70

60

60

55

50

45

3m

120

90

70

60

55

50

45

40

40

40

4m

100

72

60

50

50

50

40

40

35

35

5m

90

70

55

50

40

40

40

35

35

30

6m

80

60

50

50

40

40

35

30

30

30

7m

80

60

45

40

40

35

30

30

30

30

8m

70

55

40

40

35

30

30

30

25

25

9m

70

50

40

35

35

30

30

25

25

25

10m

60

45

40

35

30

30

30

25

25

20

TAB.1 - Rozdzielczość w zależności od wielkości pracy podana w [dpi]

Skala 1:1

Należy odczytać bezpośrednią wartość z tabelki TAB.1.

Skala 1:10

Na podstawie tabeli TAB.1 należy 10-krotnie zwiększyć rozdzielczość DPI.

Druk na materiałach

 

Specyfikacje przygotowania materiałów do druku

BILLBOARDY

Specyfikacja przygotowania materiałów do druku billboardów.

Pole bezpieczne

Ze względu na specyfikację materiału i sposób klejenia niezbędne jest zachowanie odległości istotnych elementów grafiki:

Dotyczy to w szczególności strony prawej i dolnej w billboardach klejonych klasycznie (od lewej góry do prawego dołu) lub strony prawej i górnej w billboardach klejonych od dołu.

Rozdzielczości bitmap

Oto preferowane rozdzielczości bitmap dla projektów w skali 1:10.

Wymiar wydruku Rozdzielczość dla skali 1:10
503x238cm 500 dpi
600x300cm 400 dpi
600x400cm 400 dpi
1200x300cm 350 dpi
1200x400cm 300 dpi

Spady

Pliki nie powinny zawierać jakichkolwiek spadów.

Specyfikacje przygotowania materiałów do druku

BANERY i SIATKI

Specyfikacji przygotowania materiałów do druku banerów i siatek.

Spady

Jeśli istotne jest zachowanie wymiaru bannera, po wykończeniu plik należy przygotować z 2% spadem dookoła.
Spowodowane jest to tym, że proces zgrzewania wykonywany jest ręcznie, przez co mogą wystąpić nieznaczne różnice w wymiarze końcowym.

 

Pole bezpieczne

Istotne elementy grafiki powinny być umieszczane w odległości nie mniejszej niż 5cm od krawędzi bannera (plus wartość ewentualnego spadu).

Specyfikacje przygotowania materiałów do druku

BLOCKOUT DWUSTRONNY

Specyfikacja przygotowania materiałów do druku blockoutów dwustronnych.

Spady

Materiały przygotowane do druku dwustronnego nie mogą zawierać spadów ze względu na specyfikę druku i wykończenia. W związku z tym wymiary wykończonych materiałów mogą się różnić od zadanych o +/- 2%. Jedynym wyjątkiem są blockouty docinane na ostro (bez wykończenia) - w takim wypadku należy dodać 2% spadu.

Pole bezpieczne

Przy druku dwustronnym może nastąpić niespasowanie grafiki frontu i tyłu o +/- 3% (widoczne na zgrzewach).

Przy tworzeniu grafiki należy uwzględnić pole bezpieczne:

W opisanych wyżej obszarach zewnętrznych przewidzianych na tunele i zgrzewy powinno znajdować się tylko tło.

Specyfikacje przygotowania materiałów do druku

WIZYTÓWKI

Specyfikacja przygotowania materiałów do druku wizytówek.

Wymiary

Przygotowane projekty powinny być wykonane w jednym z poniższych formatów:

Pole bezpieczne

Z każdej strony powinno być pozostawione po 5mm, gdzie nie należy umieszczać żadnych ważnych elementów, ani tekstów. W polu bezpiecznym może znajdować się tylko tło.

Kolorystyka

Spady

Treść

Formaty plików

PDF

EPS

JPG

Wizytówki z Lakierem punktowym UV


Lakierowanie UV


Pokrywanie druku lakierem UV jest to jedna z metod uszlachetnienia/podniesienia jakości i/lub atrakcyjności druku. Jest to bezbarwny lakier przeznaczony utwardzany promieniami UV. Aplikowany jest za pośrednictwem sitodruku na wydrukowany wcześniej arkusz druku offsetowego. Do tego rodzaju uszlachetnienia niezbędne są tzw. maski UV


UWAGA!

Ze względu na proces technologiczny możliwe są przesunięcia lakieru UV względem druku do 1mm, dlatego odradza się lakierowanie bardzo małych powierzchni.

 

 

Specyfikacje przygotowania materiałów do druku

ULOTKI

Specyfikacja przygotowania materiałów do druku ulotek.

Pole bezpieczne

Z każdej strony ulotki powinno być pozostawione po 5mm, gdzie może znajdować się tylko tło. Teksty i ważne grafiki nie powinny znajdować się bliżej jak 5mm od krawędzi!

Spady

Bez względu na format ulotki, każda strona powinna posiadać 3mm spadów.

Treść

Wszelkie teksty znajdujące się na ulotce muszą zostać zamienione na krzywe!

Przezroczystość i gradient

Elementy zawierające przezroczystość lub gradient powinny być zamienione na bitmapy.